Staat van gezond werk

Blog, Nieuws   05-06-2023

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een van de belangrijkste factoren op het werk die tot de meeste gezondheidsschade leidt. Dit staat in een rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie dat 10 mei jongstleden is gepubliceerd.[1]

 

Volgens dit rapport zijn er jaarlijks 4.000 voortijdige sterfgevallen door ongezond werk. Zo’n 9 mensen per dag overlijden voortijdig doordat ze op hun werk aan gevaarlijke stoffen zijn blootgesteld. Vooral kankerverwekkende stoffen en stoffen die tot aandoeningen van de luchtwegen leiden spelen hierbij een grote rol.

 

Naast voortijdige overlijdens leiden ongezonde werkomstandigheden ook tot verlies van kwaliteit van leven. Dit wordt uitgedrukt in het aantal verloren gegane gezonde levensjaren.[2] Per jaar gaan een geschatte 96.000 gezonde levensjaren verloren door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Totaal verklaren ongezonde werkzaamheden 4,6 % van de totale ziektelast in de samenleving. Na roken en overgewicht is dit de belangrijkste oorzaak van het verlies van gezonde levensjaren.

 

Al dit verlies aan kwaliteit en kwantiteit van de beroepsbevolking leidt uiteraard ook tot hoge maatschappelijke kosten. Deze worden geschat op € 10 miljard per jaar.

De grote uitdaging is dat de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen vaak onzichtbaar zijn en veel effecten pas op lange termijn optreden. Hierdoor is er vaak onvoldoende aandacht voor. Ook wordt weinig ingezet op preventie van het ontstaan van deze gezondheidseffecten, door bijvoorbeeld het aanbieden van een PAGO.

 

Toezicht houden op het veilig werken met gevaarlijke stoffen blijft dan ook komende jaren een speerpunt van de Nederlandse Arbeidsinspectie.[3]

 

Daarnaast wordt in het rapport verder uitgelegd dat een gezonde werkomgeving ook leidt tot meer werkplezier, lager verzuim, betere inzetbaarheid en hogere productiviteit.

Alle reden dus voor bedrijven om hier proactief mee aan de slag te gaan! Wil je weten hoe je de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen jouw bedrijf kunt beheersen? Neem dan contact met ons op!


[1] Nederlandse Arbeidsinspectie (2023). Staat van Gezond werk. Beschikbaar via https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/rapporten/2023/05/10/staat-van-gezond-werk, geraadpleegd op 24 mei 2023

[2] Disability Adjusted Life Years (DALY’s)

[3] Nederlandse Arbeidsinspectie (2023). Meerjarenplan 2023-2026. Beschikbaar via https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/jaarplannen/2022/11/25/meerjarenplan-2023-2026, geraadpleegd op 24 mei 2023